استاندارد ها

به منظور عرضه خدمات حرفه ایی در زمینه شبکه هایی که قابل توسعه و مدیریت پذیر باشند، فارس تلاش کرده است که خدمات مبتنی بر روشهای مدون و بر اساس الگوها و چهارچوب های استاندارد که مورد تایید مراجع بین المللی می باشد ارائه دهد.

بر این اساس فارس با جمع آوری استانداردها و شناسائی آنها و شرکت در کلاس های آموزشی این استانداردها، خدمات خود را مبتنی بر آنها سازماندهی می نماید.

برخی از این استانداردها:

۱- استاندارد مربوط به کابل کشی فیبر نوری و سربندی TIA/EIA 568 .3

۲- استاندارد مربوط به کابل کشی کابل های مسی شبکه TIA/EIA 568

۳- استاندارد مربوط به شماره گذاری کابلها TIA/EIA 606

۴- استاندارد مربوط به اتصالات زمین تجهیزات TIA/EIA 607

۵- استاندارد مربوط به شبکه های برق نشریه ملی برق ایران ۱۱۰

۶- استاندارد طراحی ارتباطات فیزیکی شبکه های کامپیوتری TDMM 12

۷- استاندارد طراحی زیر ساخت فیزیکی مراکز داده TIA/EIA 942

۸- استاندارد نقشه کشیDivision17

۹- طراحی مرکز داده با بهره گیری از استاندارد TIA-942 وBICSI

مشتریان ما