گواهینامه ها

Cisco

Cisco

Sematec MCITP

Sematec MCITP

Microsoft

Microsoft

OSP

OSP

REHAU

REHAU

REHAU

REHAU

REHAU

REHAU

REHAU

REHAU

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP/ODN

Huawei OSP-ODN

Huawei OSP-ODN

 Fibre Optic

Fibre Optic

 Fibre Optic

Fibre Optic

MFT

MFT

FTTH

FTTH

 CCNA

CCNA

Microsoft

Microsoft

FOA

FOA

FOA

FOA

FOA

FOA

FOA

FOA

Fiber Optic

Fiber Optic

مشتریان ما