پروژه های

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

شرکت فاوا نفت صبا کیش

شرکت فاوا نفت صبا کیش

تیر ۱۳۹۲ به مدت ۶ ماه

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

ارائه خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده صدور گواهی الکترونیکی فاوا نفت

شرح پروژه

 • تهیه اسناد مناقصه
 • طراحی و اجرای بخش ابنیه
 • طراحی و اجرای سیستم برق
 • طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین
 • طراحی و اجرای سیستم سرمایش
 • طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه
 • طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق
 • طراحی و اجرای سیستم حراست فیزیکی
 • طراحی و اجرای سیستم BMS
 • طراحی و اجرای سیستم CCTV

وزارت رفاه و تامین اجتماعی، آشنانت

وزارت رفاه و تامین اجتماعی، آشنانت

مرداد ۱۳۸۷ به مدت ۶ ماه

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی مرکز داده خدمات رفاه الکترونیک با استفاده از استانداردهای رفاه و تامین اجتماعی

شرح پروژه

 • تهیه اسناد مناقصه
 • طراحی و اجرای بخش ابنیه
 • طراحی و اجرای سیستم برق
 • طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین
 • طراحی و اجرای سیستم سرمایش
 • طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه
 • طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق
 • طراحی و اجرای سیستم حراست فیزیکی
 • طراحی و اجرای سیستم BMS
 • طراحی و اجرای سیستم CCTV

مشتریان ما