برچسب: طراحی شبکه کامپیوتری

شبکه های محلی
خدمات
با گسترش روزافزون اتوماسیون اداری و صنعتی و حرکت به سوی برنامه نویسی جامع و ارائه خدمات Paperless و نیاز به IT در زندگی امروزه بشر و امکان عرضه این خدمات در مجتمع های اداری، صنعتی و مسکونی به عنوان یک
ارائه خدمات فنی انفورماتیک مرتبط با ۲۲۰۰ جایگاه عرضه سوخت در پروژه کارت هوشمند سوخت
پروژه ها
طراحی مفهومی و تهیه طرح های اجرا شده در جایگاه های کشور تهیه لیست تجهیزات آموزش و تهیه دفترچه های اجرایی شناسایی و تشکیل تیم های اجرایی و شناسایی منابع تامین تجهیزات نظارت بر اجرا و سرکشی بر تیم های ا
طراحی، مشاوره، اجرای Campus LAN و Buildings LAN و مراکز داده پتروشیمی کارون
پروژه ها
طراحی و اجرای Campus LAN طراحی و اجرای LAN طراحی و اجرای شبکه فعال
مشاوره و طراحی شبکه محلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
پروژه ها
طراحی مفهومی زیرساخت فیزیکی شبکه فعال و شبکه غیر فعال طراحی تفصیلی زیرساخت فیزیکی شبکه فعال و شبکه غیر فعال نظارت بر اجرا و پیاده سازی تهیه اسناد مناقصه

مشتریان ما