پروژه های

فیبر نوری شهری

ایرانسل، هوآوی

ایرانسل، هوآوی

شهریور ۱۳۹۸ تاکنون

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی، نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری سایت های ایرانسل

شرح پروژه

 • بازدید، طراحی و اجرای 13 سایت
 • مسیریابی، طراحی تفصیلی، تدوین گزارشات، اخذ مجوز به متراژ 12 کیلومتر (شیراز)
 • اجرای مسیر فیبر به روش میکروترنچ به متراژ 6 کیلومتر تاکنون

ایرانسل

ایرانسل

شهریور ۱۳۹۸ تاکنون

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی، نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری سایت های ایرانسل

شرح پروژه

 • مسیریابی، طراحی تفصیلی، تدوین گزارشات، اخذ مجوز به متراژ 4 کیلومتر (کرج)
 • اجرای مسیر فیبر به روش حفاری دستی به متراژ 1 کیلومتر تاکنون

ایرانسل

ایرانسل

بهمن ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی، نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری سایت های ایرانسل

شرح پروژه

 • بازدید، طراحی و اجرای 10 سایت
 • مسیریابی، طراحی تفصیلی، تدوین گزارشات، اخذ مجوز به متراژ 12 کیلومتر (اهواز)
 • اجرای مسیر فیبر به روش میکروترنچ به متراژ 12 کیلومتر

ایرانسل، هوآوی

ایرانسل، هوآوی

شهریور ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۷

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی، نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری سایت های ایرانسل

شرح پروژه

 • بازدید، طراحی و اجرای 14 سایت
 • مسیریابی، طراحی تفصیلی، اخذ مجوز به متراژ 18 کیلومتر (خرم آباد)
 • اجرای مسیر فیبر به روش میکروترنچ به متراژ 19 کیلومتر

ایرانسل، شرکت توسعه و نوآوری شهر

ایرانسل، شرکت توسعه و نوآوری شهر

اردیبهشت ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۸

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی، نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری سایت های ایرانسل

شرح پروژه

 • بازدید، طراحی و اجرای 100 سایت
 • مسیریابی، طراحی تفصیلی، تدوین گزارشات، اخذ مجوز به متراژ 250 کیلومتر (کرج، ساری، بوشهر)
 • اجرای مسیر فیبر به روش میکروترنچ به متراژ 250 کیلومتر

ایرانسل، شرکت نیکان ارتباطات شهر

ایرانسل، شرکت نیکان ارتباطات شهر

اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی، نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری سایت های ایرانسل

شرح پروژه

 • بازدید و طراحی 290 سایت
 • اجرای 232 سایت
 • مسیریابی، طراحی تفصیلی، تدوین گزارشات، اخذ مجوز
 • 254 کیلومتر طراحی تفصیلی شبکه فیبر شهری در 11 شهر
 • 205 کیلومتر اجرای ترنج و حفاری و نصب میکروداکت
 • 300 کیلومتر شوت فیبر نوری با دستگاه Micro Jet
 • اجرای پروژه iODN (هوشمند سازی شبکه توزیع فیبر) در 15 شهر

سازمان کنترل ترافیک تبریز

سازمان کنترل ترافیک تبریز

شهریور ۱۳۹۲

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

توسعه شبکه میکروداکت دوربین های کنترل ترافیک تبریز به روش کانال های خطی Micro Trenching

شرح پروژه

 • عملیات حفاری مسیرها به روش کانالهای خطی به متراژ 50 کیلومتر
 • تهیه میکروداکت Tera Span
 • جاگذاری همزمان میکرو کانال و میکرو فیبر نوری

مشتریان ما